MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ประกาศผู้โชคดี "กินเป็ดได้ลด เที่ยวญี่ปุ่นได้ลุ้น"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "กินเป็ดได้ลด เที่ยวญี่ปุ่นได้ลุ้น"

รางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน จำนวน 10 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่า 1,700,000 บาท ได้แก่

1. คุณกัณฑ์เฉลิม เอียสกุล

2. คุณจินต์จุฑา แก้วทาสี

3. คุณโกวิทย์ วิไลประภากร

4. คุณสุปราณี ขจรวงศ์ศรี

5. คุณเสนีย์ ศุภพงษ์

6. คุณจิดาภา สุนทรารัตน์พงษ์

7. คุณภคภัทร คุณค้ำชู

8. คุณสุชาย กุศลส่ง

9. คุณทรงวุฒิ พิมพ์สุวรรณ

10. คุณนิธิกร ลิ้มไพบูลย์

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • รางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมเวลา 6 วัน 4 คืน ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี
 • รางวัลในแพ็กเกจทัวร์ ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ค่าเชื้อเพลิงการบิน, ที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน, รถโดยสารและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว, ค่าอาหาร 14 มื้อ (แพ็จเกจทัวร์ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์, ค่าทิปพนักงานขับรถ)
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทนหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งหนังสือเดินทางให้ฝ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2561 และต้องออกเดินทางพร้อมกันระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเดินทางตามความเหมาะสม
 • กรณีผู้โชคดีไม่สามารถร่วมเดินทางตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าชดเชยหรือทดแทนใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในคูปองชิงโชค และบัตรเครดิตเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 02-627-8000 ต่อ 27022 ภายใน 10 วัน หลังจากวันประกาศผลผู้โชคดี (วันที่ 20 ก.พ. 2561) หากพันกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้โชคดี
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

 

เงื่อนไขการชิงโชค

 • เมื่อทานครบทุกๆ 500 บาท/เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นชิงโชค ณ ร้าน MK ที่ร่วมรายการ (ยกเว้น MK Gold สาขา จังซีลอน) และชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, เซ็นทรัล เครดิต คาร์ด, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท”)
 • โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต และหมายเลขโทรศัพท์ลงในคูปองให้ชัดเจน ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายหน้าร้าน MK ที่ร่วมรายการ (ยกเว้น MK Gold สาขาจังซีลอน)
 • รวมจำนวนทั้งหมด 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 1,700,000 บาท
 • ทาง MK จะดำเนินการรวบรวมคูปองที่ลูกค้าส่งชิงโชคเข้ามาภายในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค. 61 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. ที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเล่มที่ 424/2560 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ WWW.KRUNGSRICARD.COM , WWW.CENTRALTHE1CARD.COM  , WWW.FIRSTCHOICE.CO.TH , WWW.FIRSTCHOICE.CO.TH , WWW.TESCOLOTUSFS.COM และ  WWW.MKRESTAURANT.COM  ในวันที่ 20 ก.พ. 2561
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด