MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

ศูนย์ฝึกอบรมเอ็มเค

ศูนย์ฝึกอบรมเอ็มเค

สถาบันฝึกอบรมเอ็มเค จากประสบการณ์ตรงในการฝึกอบรมด้านบริการมากว่า 20 ปี ให้กับพนักงาน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เราได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการบริการออกสู่ตลาดกว่าหลายหมื่นรายทั้งในระดับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานบริการทั่วไป จนทำให้ เอ็มเค เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับว่า มีการบริการที่เป็นเลิศ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

จากความสำเร็จของเอ็มเค จึงนำไปสู่การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรม เอ็มเคเพื่อให้บริการองค์กรทั่วไป โดยนำประสบการณ์ตรงด้าน การฝึกอบรม มายกระดับให้การบริการภายในประเทศให้เป็น มาตรฐานและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

สถาบันฝึกอบรม เอ็มเคจึงพร้อมที่จะนำประสบการณ์ตรงทางด้าน บริการมาจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานของคุณในทุก รูปแบบ เพียงนัดหมายเราเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของความ สำเร็จในงานบริการของคุณ

1. หลักสูตรด้านการบริการ

คุณเคยประสบปัญหาในการจัดฝึกอบรมอย่างนี้บ้างไหม?
• ต้องการให้การบริการเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น แต่ไม่มีหน่วยงานใดรับจัด ฝึกอบรมด้านการบริการโดยตรง
• เนื้อหามุ่งเน้นแต่ทฤษฎี ไม่เน้นการฝึกปฏิบัติ จึงไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง
• เนื้อหาไม่ตรงตามความต้องการ จึงไม่สามารถเข้าถึงปัญหาของคุณได้
สถาบันฝึกอบรมเอ็มเค สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ของคุณได้ ด้วยบริการออกแบบหลักสูตรเฉพาะและจัดฝึกอบรมให้ตรงใจคุณ

2. การออกแบบหลักสูตร

ออกแบบความต้องการของหน่วยงานคุณภาพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายจริง

3. วิธีการฝึกอบรม

ครบครันทั้งการสาธิต การฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมกลุ่มและ การสรุปเนื้อหาสำคัญ ด้วยสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย

4. รูปแบบการฝึกอบรม

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ในบรรยากาศที่สนุกและเป็นกันเอง

5. วิทยากร

มีประสบการณ์ตรงด้านการบริการอย่างมืออาชีพที่จัดฝึกอบรม ให้พนักงาน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)


6. การประเมินผล

ประเมินผลตามหลักวิชาการ ทั้งด้านความเข้าใจในเนื้อหา การฝึกปฏิบัติและความพึงพอใจในการเข้าฝึกอบรม โดย รายงานผลให้ต้นสังกัดทราบภายใน 7 วันหลังการฝึกอบรม

7. กลุ่มการฝึกอบรม / เวลา / สถานที่

จัดฝึกอบรมได้ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เวลาและสถานที่ตามต้องการ (ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด) โดยกลุ่ม ที่ได้ผลด้านงานบริการต้องไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น เพื่อผลทางการปฏิบัติให้ทำได้จริง

8. ตัวอย่างหลักสูตรที่ได้ผลในการบริการ

 • หลักสูตรมาตรฐานในงานบริการ (Standard in Service) เพื่อยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานสากลเน้นการฝึกทักษะขั้น พื้นฐาน ทั้งด้านการใช้คำพูดกับลูกค้า บุคลิกภาพ การวางตัว แนวทางการควบคุมอารมณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจ เหมาะสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน
 • หลักสูตรการบริการจากใจใช่เรื่องยาก (Service mind) เป็นหลักสูตรที่จะทำให้คุณมีการบริการ ที่มากกว่าระดับความพึง พอใจเพื่อต่อยอดสู่การให้บริการที่ประทับใจ เน้นเทคนิควิธีเฉพาะด้าน โดยให้แนวทางในการสร้างมิตรไมตรีกับลูกค้า การสร้าง สัมพันธภาพที่ดี การยิ้ม การบริหารอารมณ์ เพื่อสามารถรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภทได้ เหมาะสำหรับหัวหน้างานและพนักงาน ที่มีประสบการณ์
 • หลักสูตรบริการเหนือความคาดหวัง (Service Plus) เป็นหลักสูตรระดับสูง ที่เน้นการให้บริการเหนือความคาดหวัง เพื่อให้ ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุดและเป็นลูกค้าระยะยาว เป็นการต่อยอดประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยเน้นการฝึกอบรมด้าน จิตวิทยาในการให้บริการ นวัตกรรมทางการให้บริการ รวมทั้งการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เหมาะสำหรับหัวหน้างานระดับกลาง และพนักงานที่มีประสบการณ์สูง
 • หลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์กรที่น่าสนใจ อาทิ
  - วิทยากรมืออาชีพ
  - การทำงานเป็นทีม
  - การวางแผนกลยุทธ์
  - หลักการจัดการสมัยใหม่