แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดําเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิตามประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ช่องทางการใช้สิทธิ์สำหรับผู้สมัครงาน
  2. ช่องทางการใช้สิทธิ์สำหรับลูกค้า
  3. ช่องทางการใช้สิทธิ์สำหรับพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน
  4. ช่องทางการใช้สิทธิ์สำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
  5. ช่องทางการใช้สิทธิ์สำหรับผู้มาติดต่อ
  6. ช่องทางการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้น
  7. ช่องทางการใช้สิทธิ์สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร